X


Setswana


Re sekolo se segolwane sa bana ba dilemo di le lesome (10) go ya go dile some a mabedi (20) ba mophato wa botlhano go fitlha go lesome le boraro.

Go na le barutwana ba le makgole a le supa le barutabana ba le some a matlhano. Morago ga go aloga go le gantsi barutwana ba tsweletsa dithuto tsa bona kwa diunibesithing.

Ahrensburg ke toropo eo e mo tikologong ya Schleswig Holstein, porofenseng eo e bophirima ba Germany e na le batho ba ba kana ka dikete di le some a mararo.

O ka e fitklhela magareng ga toropo ya Hamburg le Luebeck.

Dipontsho tsa toropo ke sefikantswe se se sweu go tloga ka ngwaga wa 1595 o ka se fitlhela gape mo internet aterese ya teng ke www.schloss-ahrensburg.de.

Text: Boitshoko Tlhoaele